מבוא -
1. ברוכים הבאים לאתר קבוצת אוטוארט (להלן: "האתר") המופעל על ידי אוטוארט (איי. אל.) בע״מ ח.פ 515027068, מרחוב משכית 25, הרצליה (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "החברה").
1.1. כל שימוש באתר מהווה הסכמה לתקנון זה, על התנאים וההגבלות הכלולים בו, לכן הנך
מתבקש לקרוא אותם בעיון. באם אינך מסכים לתנאים, הנך מתבקש להימנע מביקור
ומשימוש באתר.
1.2. התקנון עלול להשתנות מעת לעת, ועל המשתמש להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.
גלישה באתר ו/או שימוש בו מכל סוג, כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על
פיהם. מובהר כי התקנון מהווה הסכם משפטי מחייב לכל דבר ועניין ומחייב את המשתמש

על כל שימושיו באתר.
2. המידע באתר:
2.1. המידע, התיאורים, התמונות, הנתונים, ומפרטי הרכב המופיעים באתר זה אינם בהכרח
תואמים לחלוטין את הרכבים המוצגים באתר, והצגתם היא לצורך התרשמות בלבד.
מערכות, אביזרים ופרטים המופיעים בצילומים ו/או בתיאורים שבאתר, אינם נכללים בהכרח
במפרט הרכבים המוצגים ואינם בהכרח מוצעים כאופציית רכישה.
2.2. החברה משקיעה מאמצים לצורך הצגת המידע המדויק והעדכני ביותר אך אין בכך משום
התחייבות לכך ועל כן, אוטוארט (איי.אל.) בע"מ לא תישאנה באחריות כלשהי לעדכניות,
לשלמות ולנכונות המידע המצוי באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או
לגרוע, לתקן או לשנות את מבנה האתר, את המידע המוצג באתר ואת תנאי הביקור
והשימוש באתר, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. בכל מקרה, המידע הניתן באולם התצוגה
של החברה גובר על המידע שמוצג באתר זה.
2.3. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, על מנת שישקפו
שינויים
טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה.
במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על- ידי
המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן החברה ממליצה
לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת.
2.4. החברה שומרת על זכותה לשנות את מבנה האתר הכולל את השירותים, היקפם וזמינותם
של השירותים הניתנים בו, את מראהו של האתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא
צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים אלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של
האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בתחום. מטבעם, שינויים מסוג זה
עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לגרום בתחילה אי-נוחות מסוימת. החברה לא תישא
באחריות בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
2.5. החברה איננה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, יתקיימו
בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני
נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת,
אצל החברה ו/או אצל מי מספקיה.

3. המידע נאסף

3.1. מידע אישי – אנו מגבילים את בקשותינו לקבלת מידע אישי בסיסי בלבד, כגון: שם מלא
(פרטי ומשפחה), מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני.
3.2. אנו מגבילים את איסוף המידע האישי למידע שאנו מאמינים כמינימלי ביותר על מנת לספק
לך את השירותים המוצעים באתר או באמצעותו.

4. שמירת המידע

4.1. המידע שתמסור בעת שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגר מידע המנוהל
על פי דין והשימוש בהם יעשה לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ולצרכים
סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע, דיוור ישיר ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף
להוראות הדין. אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק.
4.2. בעת השימוש באתר, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לספקים, המיישמים את ביצוע
הפעולה, ולצדדים שלישיים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי
ענן (אחסון המידע) וכיוצא בזה. הצדדים השלישיים הללו, עשויים לקבלת מידע אודותך,
לרבות כתובת ה- IP ממנה הנך מתחבר לאתר.

5. מידע בלתי מזוהה
5.1. בעת גלישתך באתר, עשוי להישמר אצלנו באופן אוטומטי מידע אנונימי מסוים, כגון שמו של
ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, תאריך ביקורך, משך הביקור, באילו
עמודים ביקרת באתר וסוג הדפדפן בו נעשה שימוש.

6. הפרות וסעדים
6.1. מוסכם כי רישומי האתר ומערכות החברה מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בפקודת
הראיות [נוסח חדש], תשל”א- 1971, ויהוו ראיה מוחלטת לאמיתות האמור בהם.
אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין לפרסם, להעתיק,
להפיץ, לשכפל או להשתמש בכל דרך אחרת בתכני האתר.

7. מימון
7.1. ההלוואה לרכישת הרכב תינתן בכפוף לאישור הגורם המממן ובהתאם לשיקול דעתו
הבלעדי.
7.2. החברה אינה צד להסכם ההלוואה ולא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם
הסכם ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה
לפועל. תנאי ההתקשרות המחייבים לרכישת הרכב יפורטו בהסכם שייחתם (ככול שייחתם)
בין הלקוח לבין החברה.
7.3. חישוב ההחזר החודשי המופיע באתר הינו סימולציה בלבד לצורך המחשה ואינו מחייב את
קבוצת אוטוארט ו/או חברות בנות של קבוצת אוטוארט ו/או כל גורם אחר והנ"ל לא יישאו
בכל אחריות או נזק בקשר עם השימוש בחישוב ההחזר החודשי או הסתמכות עליו.
7.4. חישוב ההחזר החודשי ו/או מחיר הרכב המופיעים באתר אינם מהווים הצעה שיש להסתמך
עליה וכל מחיר ו/או פרסום של מחיר כפופים לחתימה על הסכם לרכישת רכב ככל שייחתם
ובכל מקרה הסכם לרכישת הרכב יהא ההסכם הקובע ויגבור על כל פרסום ו/או הצגה של
מחיר בכל מדיה ו/או פרסום.
7.5. ההחזר החודשי מתייחס למימון בריבית הנגזרת מריבית הפריים לפי המסלול הרלוונטי
שנבחר על ידי החברה (להלן: "המימון" ו/או "ההלוואה").
7.6. החישוב אינו לוקח בחשבון שינויים בריבית ובתשלומים נלווים (כגון אגרת רישוי, עמלות של
הבנק המממן, ריביות פיגורים וכו').
7.7. המימון יתבצע ע"י בנק ו/או על ידי גופי מימון צד ג' המתמחים בכך (להלן- "הגוף המממן")
ההלוואה ככל שתאושר תהא באחריות ובכפוף להסכמת ואישורו ועפ"י תנאיו והמצאת
מסמכים, ערבויות ובטוחות נדרשים לשביעות רצונו של הגוף המממן.
7.8. הצעת מימון מתייחסת ללקוחות מעל גיל 21 בלבד.
7.9. לגוף המממן נתונה הזכות לקבוע כי ללקוח יינתן מימון בסכום מופחת מהאמור או כלל לא,
במפרט וגובה תשלומים או ריבית אחרים או בכפוף לכל תנאי אחר, ואין כל התחייבות של
כל גורם שהוא כי הלקוח יהא זכאי למלוא סכום המימון, לתנאי המימון או בכלל. תנאי
המימון וההלוואה המחייבים, ככל שתאושר, יהיו אלו המפורטים בהסכם הלוואה בין הגוף
המממן ללקוח בלבד.
7.10. ככל ויאושר המימון, המקדמה תשולם על ידי הלקוח ישירות לקבוצת אוטוארט בכפוף
לחתימה על הסכם הזמנת הרכב. ההלוואה תועבר ישירות לקבוצת אוטוארט על ידי הגוף
המממן.
7.11. אי קבלת המימון מהגוף המממן מכל סיבה שהיא כמוהו כביטול העסקה ע"י הלקוח,
וקבוצת אוטוארט תהיה רשאית לבטל את העסקה ולהציע את הרכב למכירה ללקוח אחר.
הלקוח יישא בעלויות והשלכות ביטול עסקת המימון

8. Cookies
8.1. האתר עושה שימוש ב- Cookies באמצעותן נאסף מידע אנונימי לצורך התפעול השוטף
והתקין של האתר, לאימות פרטים, אבטחת מידע וכדי להתאים את האתר להעדפותיך
האישיות וכך להקל על שימושך באתר.
8.2. נוסף על כן, ייתכן שהמידע שייאסף באמצעות ה-Cookies ישמש לצורך הצגת מודעות
והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או באתרים אחרים.
8.3. ה- Cookiesהן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות
הדפדפן שלך מאפשרות זאת. חלק עוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות
יישמרו על גבי הכונן הקשיח. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת
באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם
במסגרת השיטוט באתר.
8.4. לעיתים העוגיות משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם
והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר בעמודים הרלוונטיים באתר שמחייבים רישום והזנת
פרטים.
המידע שבקבציי עוגיות מוצפן. החברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי
החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
8.5. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל לחסום את האפשרות על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן
שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות
מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.
8.6. כמו כן, בכל עת, באפשרותך למחוק את העוגיות ממחשבך. מוצע לעשות כן אם אתה
משוכנע שאינך רוצה שהאתר של החברה והשירותים המוצעים בו יותאמו להעדפותיך.

9. חופש בחירה ואפשרויות דיוור
9.1. אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה. מידע כזה
ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך
לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע
את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר.

10. קישורים חיצוניים
10.1. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שיימצאו באתר יהיו תקינים
ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו
בעבר לפי שיקול דעתה הבלעדי. העובדה שתמצא באתר זה קישור לאתר מסוים אינה
מהווה אישור לכך שהמידע באותו אתר הינו מלא, מהימן, עדכני או אמין.
10.2. מבלי לגרוע באמור לעיל, החברה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך
או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם
תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר זה ו/או בגין שימוש או הסתמכות
על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

11. שונות
11.1. תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים כל שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד
מעביד, סוכן או שלוח בינך לבין החברה. אם תנאי מתנאי השימוש ימצא בלתי חוקי, בטל
או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות
ותקפות תנאי השימוש הנותרים. במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף
במקום התנאי שנמחק או הוסר.
11.2. תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש
באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש
באתר ובתוכנו.

12. דין ומקום שיפוט
12.1. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל
דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בתל-אביב, והדין המהותי והפרוצדוראלי
שיחול יהיה הדין הישראלי.

13. יצירת קשר
13.1. לכל שאלה ופנייה ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בטלפון 09-7733888 או במייל
showroom@autoartil.co.il בשעות הפעילות של האתר.